Logga

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER - INTEGRITETSPOLICY

FindIT är en del av Sandviken kommuns organisation och lyder därför under dess integritetspolicy, Sandvikens kommun värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Offentlighetsprincipen

Sandvikens kommun omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit och handlingar tillkommit som ett led i kommunens verksamhet blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt Offentlighet och Sekretess-lagstiftningen.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av handläggare och lagras i respektive system inom Sandvikens kommun. I vissa fall tar vi hjälp av externa tjänsteleverantörer för våra IT-system . Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Sandvikens kommun sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att följa krav i lag eller förordning, tillsyns­myndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur de behandlas. En personuppgift är till exempel ditt namn, personnummer, din adress eller en bild på dig .

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. För att kommunen ska kunna hantera din begäran på ett korrekt sätt, så måste vi kunna säkerställa att det är just dina personuppgifter vi tar fram. Därför behöver du antingen använda dig av kommunens e-tjänst vilken kräver tillgång till bank-id eller sända in egenhändigt underskriven begäran till kommunen alternativt legitimera dig genom att besöka vår Medborgarservice, Odengatan 37, Sandviken som har öppet helgfria vardagar kl. 8-17. Ta med giltig legitimation, så hjälper vi dig med din begäran om utdrag av personuppgifter på plats. När vi fått din begäran om utdrag av personuppgifter, så kommer vi att hantera den så att du får ett utdrag inom 30 dagar . Om du begärt att få utdrag analogt sänds detta via rekommenderat brev till din folkbokföringsadress.

Du har även rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas.

Begära registerutdrag, rättning, radering

Personuppgiftsincident

Du kan även rapportera in en incident (felaktig hantering av personuppgifter) till vårt dataskyddsombud eller personuppgiftsansvarig. Du kan rapportera när du vet att det inträffat en incident, om du misstänker att det har inträffat en incident eller om du ser en risk för att det kan inträffa en incident.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom Sandvikens kommun som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta oss på följande e-postadresser:

Telefon: 026-24 02 91 till Sara Edin, processledare på FindIT eller 026-24 00 00 och begär att få tala med personuppgiftsansvarig i kommunstyrelsen.

Postadress:
FindIT, Sara Edin, Spångvägen 10, 811 32 Sandviken eller
Sandvikens kommun, Personuppgiftsansvarig, "ange nämnd", 811 80 Sandviken

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Kontaktuppgift dataskyddsombud

Sandvikens Kommun
Dataskyddsombud
811 80 Sandviken
E-post: dataskyddsombud@sandviken.se
Telefon: 026-24 12 53

Mer information